รายงานการประเมินตนเองปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (SAR65)

ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564  องค์ประกอบที่ 4 การบริหารจัดการ ด้านที่ 8 การบริหารจัดการในภาพรวม ตัวบ่งชี้ที่ 20.ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  ประเด็นการพิจารณาข้อที่ 5 ให้หน่วยฯจัดทำรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ที่ระบุผลการดำเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ให้ชัดเจนเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และ บช.ศ.ภายในระยะเวลาที่กำหนด และเปฺิดเผยต่อสาธารณะชนทราบ
Visitors: 159,576