ประกาศเลื่อนการบรรจุนักเรียนนายสิบตำรวจในการคัดเลือกบุคคลภายนอก

ประกาศเลื่อนการบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ในการคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ฯ พ.ศ.2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 )

และประกาศกำหนดการตรวจร่างกายในการคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ฯ พ.ศ.2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 )

 

Visitors: 68,488