ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง เรียงตามลำดับคะแนน ฯ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง เรียงตามลำดับคะแนน ฯ ในการคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ฯ พ.ศ.2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 )


 

Visitors: 72,437