ประกาศกำหนดการตรวจร่างกายในการคัดเลือก

 ประกาศกำหนดการตรวจร่างกายในการคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ฯ พ.ศ.2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 )


Visitors: 68,487