การฝึกอบรมตาม พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย ฯ


ปัจจุบันผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมเป็นพนักผู้ปฎิบัติหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัย สามารถติดต่อขอเข้ารับการฝึกอบรมได้ ตามสถานที่หรือศูนย์ฝึกอบรมของเอกชนที่ได้รับอณุญาตจากนายทะเบียนกลาง


Visitors: 56,306