ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๕

เรื่องที่ ๑. 

ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๕ เรื่องเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๕

-----------------------------------------------

เรื่องที่ ๒.

 ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๕ เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๕ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

Visitors: 141,100