รายงานการประเมินตนเอง ปี 2561 (SAR 2561)

 ( รายงานต่อสาธารณะชน)

รายงานการประเมินตนเอง การประกันคุณภาพการศึกษา ของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Visitors: 56,308