รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ฯ GFMIS

เอกสารเผยแพร่ต่อสาธารณะ

รายงานประจำเดือน

จากระบบ GFMIS


รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง หน่วยงาน ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ( เรื่องที่ 2.2 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ฯ)
Visitors: 159,575