รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ฯ GFMIS

เอกสารเผยแพร่ต่อสาธารณะ

รายงานประจำเดือน

จากระบบ GFMIS


รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง หน่วยงาน ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ( เรื่องที่ 2.2 รายละเอียดประกอบรายการบัญชี ฯ)
Visitors: 86,973