รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ฯ GFMIS

เอกสารเผยแพร่ต่อสาธารณะ

รายงานประจำเดือน

จากระบบ GFMISVisitors: 52,028