ประวัติหน่วยงาน 

                       ประวัติความเป็นมา

พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ พ..๒๔๙๕   ให้จัดตั้งโรงเรียนตำรวจภูธรภาคเหนือตอนบนขึ้นครั้งแรกใช้ชื่อว่า  โรงเรียนตำรวจภูธรภาค๕ขึ้นที่บ้านกิ่วทับยั้ง ตำบลบ่อทอง  อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ในขณะนั้นยังไม่มีการผลิตและฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนพลตำรวจ คงมีแต่เจ้าหน้าที่ประจำอยู่เรียกว่า กองกำลังปฏิบัติการพิเศษ

.. ๒๔๙๗ กรมตำรวจสั่งให้ยุบเลิกโรงเรียนตำรวจภูธรภาค ๕ ที่อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย    และจัดตั้งขึ้นใหม่ที่บ้านปงสนุก   เลขที่ ๙๗ถนนจามเทวี ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง   มีเนื้อที่  ๒๓ ไร่ ๒ งาน ๓๑ ตารางวา โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนตำรวจภูธรภาค ๕ ลำปาง เริ่มเปิดทำการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ ๑  เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๘ (หลักสูตรอบรม ๖ เดือน) มีจำนวน ๒ กองร้อย  ซึ่งนักเรียนพลตำรวจรุ่นแรกรับโอนมาจากตำรวจอาสาสมัครที่ประจำการอยู่ตามกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดต่าง ๆ ในภาคเหนือตอนบน หลังจากที่ฝึกอบรมได้จำนวน ๑๐ รุ่น มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย พ..๒๕๐๓ ให้ยุบเลิกโรงเรียนตำรวจภูธรภาคทั้ง ๙ ภาค  เฉพาะโรงเรียนตำรวจภูธรภาค ๕  จังหวัดลำปาง  และโรงเรียนตำรวจภูธรภาค  ๖ จังหวัดพิษณุโลก ให้รวมกัน เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนตำรวจภูธร ๓ตั้งอยู่อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มี ๒ กองร้อย จนถึงวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น  โรงเรียนตำรวจภูธร ๕ 

        .. ๒๕๑๑ กรมตำรวจอนุมัติให้ทำการฝึกอบรม ๖ กองร้อย ฝึกอบรมที่โรงเรียนตำรวจภูธร ๓ ลำปาง จำนวน ๓
กองร้อย และฝากอบรมที่โรงเรียนตำรวจภูธร ๒ จังหวัดชลบุรี จำนวน ๓ กองร้อย     

..๒๕๑๕ กรมตำรวจอนุมัติให้ทำการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนพลตำรวจทั้ง ๖ กองร้อยในสถานที่เดียวกันและใช้ชื่อว่า โรงเรียนตำรวจภูธร ๕  และให้จัดหาสถานที่ทำการใหม่เนื่องจากสถานที่เดิมคับแคบ

.. ๒๕๑๙ กรมตำรวจจึงอนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนตำรวจภูธร ๕  ขึ้นใหม่  เลขที่ ๑๔๕  หมู่ที่ ๑๓    ตำบลปงยางคก  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  พิกัดที่ตั้ง  (NA ๑๘๕๑๙๕)  ตามเส้นทางหลวงสายลำปาง เชียงใหม่   มีเนื้อที่  ๒๔๐ ไร่  ๒ งาน  ๓๐  ตารางวา  เป็นที่ทำการกองร้อยที่  ,๕ และ ๖  ส่วนสถานที่โรงเรียนตำรวจภูธร ๕  เดิมในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง   ให้คงที่ทำการกองร้อยที่ ๑,๒และ ๓ ไว้ 

.. ๒๕๓๔  ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการบริหารราชการทั้ง ๒ แห่ง เป็นอุปสรรคไม่เกิดการคล่องตัว     จึงได้ถอนกำลังทั้งหมดจากที่ตั้งแห่งเดิมไปรวมกันที่โรงเรียนตำรวจภูธร ๕  ตำบลปงยางคก   อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง จนถึงปัจจุบัน ส่วนสถานที่เดิมกรมตำรวจได้โอนให้ ส่วนราชการสำนักงานวิทยาการภาค ๓ ใช้ประโยชน์และดูแล

           พ.ศ. ๒๕๔๘   ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ พ.ศ.๒๕๔๘   กำหนดให้กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร ๕ สังกัดกองบัญชาการศึกษา   เป็นศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๕ สังกัดตำรวจภูธรภาค ๕

           พ.ศ. ๒๕52   ยกฐานะหน่วยงานจากกองกำกับการเป็นกองบังคับการ และมีหัวหน้าหน่วยงานเป็นระดับผู้บังคับการ สังกัดตำรวจภูธรภาค ๕

 

Visitors: 159,570