กลุ่มงานอาจารย์

กลุ่มงานอาจารย์  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิชาการ  งานสอน  งานวิจัยและพัฒนาการศึกษา  และงานอาจารย์พิเศษ  โดยปฏิบัติหน้าที่

(๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและการจัดทำแผนงาน  โครงการหลักสูตรการศึกษาและการฝึกอบรม
 
(๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัย

 
(๓) งานพัฒนาการศึกษา

 
(๔) ดำเนินการด้านวิชาการ  งานสอน  สร้างบทเรียนสร้างตำราหรือเอกสารประกอบการสอน  จัดทำหลักสูตรปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร  จัดทำข้อสอบวัดผลและประเมินผลการเรียนงานวิจัยและงานสัมมนาทางวิชาการและทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  จิตใจ  ข้าราชการตำรวจ

(๕) งานบริหาร  เป็นกรรมการประจำภาควิชา  การติดต่อประสานงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาควิชาอื่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(๖) งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

Visitors: 159,576