กลุ่มงานอาจารย์

กลุ่มงานอาจารย์  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิชาการ  งานสอน  งานวิจัยและพัฒนาการศึกษา  และงานอาจารย์พิเศษ  โดยปฏิบัติหน้าที่
(๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและการจัดทำแผนงาน  โครงการหลักสูตรการศึกษาและการฝึกอบรม

 
(๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัย

 
(๓) งานพัฒนาการศึกษา

 
(๔) ดำเนินการด้านวิชาการ  งานสอน  สร้างบทเรียน สร้างตำรา หรือเอกสารประกอบการสอน  จัดทำหลักสูตร ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร  จัดทำข้อสอบ วัดผลและประเมินผลการเรียน งานวิจัย และงานสัมมนาทางวิชาการ และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  จิตใจ  ข้าราชการตำรวจ

(๕) งานบริหาร  เป็นกรรมการประจำภาควิชา  การติดต่อประสานงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาควิชาอื่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(๖) งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Visitors: 56,307