ฝ่ายปกครองและการฝึก

อำนาจหน้าที่ของฝ่ายปกครองและการฝึก


 ฝ่ายปกครองและการฝึก  รับผิดชอบ  ควบคุม  ปกครอง  บังคับบัญชา  ดูแล  และฝึกอบรมผู้เข้ารับการอบรมทุกหลักสูตร   เก็บรักษาศาตราภัณฑ์   เครื่องสนาม   วัสดุอุปกรณ์การฝึก  เครื่องช่วยฝึกยุทธวิธีตำรวจ  วัสดุกีฬา ดูแลรักษาอาคารสถานที่ฝึกอบรม  โดยแบ่งงานออกเป็น
(๑) งานอำนวยการและสนับสนุน  มีหน้าที่
- ปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณและจัดทำสถิติงานเข้า/ออก
- ทำบัญชีรวมวัสดุ  ครุภัณฑ์  ศาสตราภัณฑ์  เครื่องสนาม  อุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกทั้ง ๖ กองร้อย
- ทำบัญชีคุม  และดูแลทรัพย์สินของทางราชการที่ประจำฝ่ายปกครองและการฝึก

- เบิก/จ่าย วัสดุ  ครุภัณฑ์  เงินค่าสอนเพื่อสนับสนุนงานปกครองกองร้อยที่ ๑ – ๖
           
งานปกครองและการฝึก  กองร้อยที่ ๑ – ๖
- ทำบัญชีคุม  ดูแล  บำรุงรักษาอาวุธปืน  อาคารสิ่งปลูกสร้าง  วัสดุ  ครุภัณฑ์  ที่ใช้ประจำของแต่ละกองร้อย  และร่วมกันดูแลรักษา  ทำความสะอาดอาคารกองร้อยที่ว่างทุกหลัง
- ปกครอง  บังคับบัญชา  ควบคุม  ดูแล  ชี้แจงระเบียบปฏิบัติ  และข้อบังคับต่างๆแก่ผู้เข้ารับการอบรมทุกหลักสูตร

- วางแผนการฝึก  และดำเนินการฝึกอบรม  ให้เป็นไปตามแบบฝึกตำรวจ  ยุทธวิธีตำรวจ  พลศึกษา  พลานามัย  พิทักษ์สันติ  วิทยาศาสตร์การกีฬา  การต่อสู้ป้องกันตัว  และอื่นๆตามที่หลักสูตรกำหนดไว้  พร้อมทำแผนการสอน  บันทึกการสอน  ตามแบบที่กองบัญชาการศึกษากำหนด
- ดูแล  ตรวจตรา  กวดขัน  ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความตั้งใจ  ความเอาใจใส่ในการเรียนให้ความรู้ฝึกฝนด้านกีฬา  พัฒนาจิตใจ  สร้างเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อให้เป็นข้าราชการตำรวจที่มีคุณลักษณะที่ดีก่อนออกไปปฏิบัติหน้าที่
- งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

งานปกครองและการฝึก  กองร้อยที่ ๑ – ๖

                - ทำบัญชีคุม  ดูแล  บำรุงรักษาอาวุธปืน  อาคารสิ่งปลูกสร้าง  วัสดุ  ครุภัณฑ์  ที่ใช้ประจำของแต่ละกองร้อย  และร่วมกันดูแลรักษา  ทำความสะอาดอาคารกองร้อยที่ว่างทุกหลัง
                  - ปกครอง  บังคับบัญชา  ควบคุม  ดูแล  ชี้แจงระเบียบปฏิบัติ  และข้อบังคับต่างๆแก่ผู้เข้ารับการอบรมทุกหลักสูตร

             
  - วางแผนการฝึก  และดำเนินการฝึกอบรม  ให้เป็นไปตามแบบฝึกตำรวจ  ยุทธวิธีตำรวจ  พลศึกษา  พลานามัย  พิทักษ์สันติ  วิทยาศาสตร์การกีฬา  การต่อสู้ป้องกันตัว  และอื่นๆตามที่หลักสูตรกำหนดไว้  พร้อมทำแผนการสอน  บันทึกการสอน  ตามแบบที่กองบัญชาการศึกษากำหนด
                  - ดูแล  ตรวจตรา  กวดขัน  ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความตั้งใจ  ความเอาใจใส่ในการเรียนให้ความรู้ฝึกฝนด้านกีฬา  พัฒนาจิตใจ  สร้างเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อให้เป็นข้าราชการตำรวจที่มีคุณลักษณะที่ดีก่อนออกไปปฏิบัติหน้าที่

                  - งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

 


 

Visitors: 159,574