ฝ่ายอำนวยการ

ฝ่ายอำนวยการ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล  งานธุรการ  งานสารบรรณ  งานส่งกำลังบำรุง  งานประชาสัมพันธ์,งานยุทธศาสตร์และแผน ,งานวินัย  งานสวัสดิการ  งานงบประมาณ  งานการเงินและพัสดุ  งานโภชนาการ  งานสื่อสาร  และงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม(รักษาการณ์) ตลอดจนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และคำสั่งของผู้บังคับบัญชา 

๑. ฝ่ายอำนวยการ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล  งานธุรการ  งานสารบรรณ  งานส่งกำลังบำรุง  งานประชาสัมพันธ์,งานยุทธศาสตร์และแผน ,งานวินัย  งานสวัสดิการ  งานงบประมาณ  งานการเงินและพัสดุ  งานโภชนาการ  งานสื่อสาร  และงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม(รักษาการณ์) ตลอดจนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และคำสั่งของผู้บังคับบัญชา  โดยมีสารวัตรฝ่ายอำนวยการจำนวน ๓ นาย
 
ทำหน้าที่ลักษณะงานอำนวยการ  จำนวน ๒ นาย  และงานการเงินงบประมาณ  จำนวน ๑ นาย  โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

(๑) งานธุรการและกำลังพล  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับงาน

      - งานธุรการและงานสารบรรณ
              
- งานบริหารงานบุคคล
               - งานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการ

              
- งานสวัสดิการ

               - งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

               - งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

               - งานศึกษาอบรม

              
- งานบันทึก  ตรวจสอบ  ควบคุม  และรายงานสถานภาพกำลังพลของข้าราชการตำรวจในสังกัด รวมทั้งตรวจ       สอบข้อมูลกับฐานข้อมูลกำลังพลกลางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลสถานภาพกำลังพลในความรับผิดชอบเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

               - การรักษาการณ์  รักษาความปลอดภัย  จัดการจราจร  และรักษาความสงบเรียบร้อยภายในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5
                 - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

(๒) งานส่งกำลังบำรุง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน

     - งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร์

     - งานคดีและวินัย

     - งานส่งกำลังบำรุง

     - งานพยาบาลแก่ผู้เข้ารับอบรม  ข้าราชการตำรวจ  พนักงานราชการ  ลูกจ้างและครอบครัว

     - จัดหา  เก็บรักษา  และแจกจ่ายเวชภัณฑ์

     - เก็บรักษา  จัดซ่อมเครื่องมือ  และเวชภัณฑ์ในความรับผิดชอบ

     - งานประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในด้านสุขอนามัย

     - ปฏิบัติงานร่วมกับ  หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

      - งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

(๓) งานการเงินและงบประมาณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน

      - งานการเงินและบัญชี

      - งานงบประมาณ

      - จัดให้มีสหกรณ์  กองทุนสำหรับข้าราชการตำรวจ

      - จัดซื้อ  จัดหา  ประกอบอาหาร  และตรวจสอบอาหาร

- งานเก็บ  ควบคุม  บำรุงรักษา  และจำหน่ายอุปกรณ์ประกอบอาหาร

       - งานโภชนาการ

       - งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

Visitors: 159,573