ปรัชญาองค์กร -วิสัยทัศน์-พันธกิจ

 

                                                        พันธกิจ

๑. ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
    พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ

๒. ฝึกอบรมข้าราชการตำรวจให้มีความรู้ ความสามารถ พร้อมทักษะ ในวิชาชีพตำรวจ โดยมุ่งเน้นคุณธรรม และจริยธรรม

๓. ฝึกอบรมทบทวนหลักสูตรต่างๆ ให้กับข้าราชการตำรวจ

๔. สรรหาและคัดเลือกบุคลากร เข้าเป็นข้าราชการตำรวจ ตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๕. ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ ด้านวิชาชีพตำรวจให้กับข้าราชการตำรวจ

๖. สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานอื่นๆ ตามภารกิจที่ร้องขอ

 


 

Visitors: 159,572