หน่วยงานในสังกัด


 • ฝ่ายอำนวยการ ใหม่.jpg
  ฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล งานธุรการ งานสารบรรณ งานส่งกำลังบำรุง งานประชาสัมพันธ์,งานยุทธศาสตร์และแผน ,งานวินัย งานสวัสดิการ งานงบประมาณ งานกา...

 • ฝ่าย บศ.jpg
  ายบริการการศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ แบ่งออกเป็น ๕ สายงาน ได้แก่ (๑) งานบริการการศึกษาและการฝึกอบรม มีหน้าที่ วางแผนการเรียนการสอนจัดทำคำสั่งกองอำนวยการ คำสั่งแต่งตั้งครูอ...

 • ฝ่ายปกครองการฝึก ใหม่ 66.jpg
  อำนาจหน้าที่ของฝ่ายปกครองและการฝึก ฝ่ายปกครองและการฝึก รับผิดชอบ ควบคุม ปกครอง บังคับบัญชา ดูแล และฝึกอบรมผู้เข้ารับการอบรมทุกหลักสูตร เก็บรักษาศาตราภัณฑ์ เครื่องสนาม วัสดุอุปกรณ์...

 • กลุ่มงานอาจารย์ สบ4 ใหม่.jpg
  กลุ่มงานอาจารย์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิชาการ งานสอน งานวิจัยและพัฒนาการศึกษา และงานอาจารย์พิเศษ โดยปฏิบัติหน้าที่ (๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและการจัดทำแผน...
Visitors: 159,576