เกี่ยวกับเรา


 • 268788.jpg
  ประวัติความเป็นมา พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ พ.ศ.๒๔๙๕ ให้จัดตั้งโรงเรียนตำรวจภูธรภาคเหนือตอนบนขึ้นครั้งแรกใช้ชื่อว่า “โรงเรียนตำรวจภูธรภาค๕”ขึ้นที่บ้านกิ่วทับยั้ง ตำบลบ...

 • วิสัยทัศน์.jpg
  พันธกิจ ๑. ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ ๒. ฝึกอบรมข้าราชก...

 • ผบก รอง.jpg

 • ทำเนียบแผนที่ 1.jpg

 • แผนที่ใหม่.jpg
  ที่ตั้งหน่วยงาน ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 เลขที่ 145 ถนนลำปาง - เชียงใหม่หมู่ที่ 13 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จว.ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52190 หมายเลยเลขโทรศัพท์ 0 5482 9882หมายเลขโทรสาร 0 ...

 • tcpr5.png
  ภาพเครื่องหมายราชการ หรือตราสัญญลักษณ์ ของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 ตามเอกสารประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดภาพเครื่องหมายราชการ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2...
Visitors: 159,572